STØTTEFORENINGEN
GLOSTRUP SVØMMEKLUBS VENNER
VEDTÆGTER
 
STIFTET 1974

§ 1 Foreningens navn er Glostrup Svømmeklub’s Venner (GSK’s Venner).

§ 2 Foreningens formål er at støtte Glostrup Svømmeklub med økonomisk, materiel og anden hjælp, som svømmeklubben måtte have behov for.
 
§ 3 Midler til foreningens arbejde fremkommer dels ved medlemskontingent og dels ved overskud fra arrangementer foreningen afholder.
 
§ 4 Foreningen fordeler sine midler ved dels at yde hjælp på opfordring fra svømmeklubbens bestyrelse og dels at yde hjælp på egent initiativ.
 
§ 5 Enhver form for støtte skal behandles og godkendes af foreningens bestyrelse.
 
§ 6 Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i at støtte Glostrup Svømmeklub.
 
§ 7 Medlemskab opnås ved enten at henvende sig til foreningens bestyrelse eller til Glostrup Svømmeklubs bestyrelse.
 
§ 8 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer.
 
§ 9 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, således at der vælges mindst 1 bestyrelsesmedlem i lige år og mindst 2 i ulige år. Der vælges mindst 1 suppleant for 1 år af gangen.
 
§ 10 Bestyrelsen konstituerer sig selv m.h.t.
Formand: Lige år
Kasserer: Ulige år
Næstformand & sekretær: Hvert år.
 
§ 10 A Foreningen anvender minimumsvedtægterne, hvilket indebærer, at kassereren varetager foreningens økonomi. Kasseren vælges ved første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling, hvor hele bestyrelsen konstituerer sig. Ved konstitueringen gives kasseren fuldmagt fra den samlede bestyrelse til at varetage foreningens økonomi.
 
§ 11 På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen.
 
§ 12 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der holdes generalforsamling 1 gang om året i februar måned.
 
§ 13 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på Glostrup Svømmeklubs hjemmeside, samt opslag på tavlen ved døren til klublokalet.
 
§ 14 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandlingen af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 suppleant
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
 
§ 15 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når det skriftligt begæres af mindst ¼-del af medlemmerne, med en til bestyrelsen fremsendt motiveret dagsorden. Indkaldelse sker med mindst 5 dages varsel.
 
§ 16 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
§ 17 Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivelsen kan kun ske ved personligt fremmøde (se dog § 18).
 
§ 18 Ændringer af vedtægter og opløsning af foreningen skal vedtages af generalforsamlingen med et stemmetal på 2/3 del af de fremmødte medlemmer.
 
§ 19 Opløses foreningen overgår eventuelle aktiver til Glostrup Svømmeklub. Glostrup Svømmeklubs Venner er stiftet i 1974.
 
Ændringer af vedtægter er sket ved generalforsamling afholdt i 2007 og generalforsamling afholdt i 2015, samt ved ekstraordinær generalforsamling 2015.


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram