Referat fra generalforsamling for Støtteforeningen Glostrup Svømme Klub’s Venner

Referat af generalforsamling for Glostrup Svømme Klubs Venner den 19. februar 2020 i Glostrup Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Niels Thor Mikkelsen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, jfr. vedtægterne samt at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

  Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Marianne Jensen, som blev valgt.

 2. Bestyrelsens beretning for 2019.

  Formand Karsten fremlagde beretningen, hvoraf fremgik årets aktiviteter. I maj måned blev der afholdt et 2 dages sommerstævne. Vennerne stod for morgenmad til officials og holdledere. Sørgede herudover for vand og guf/frugt til officials der var rundt omkring bassinet samt til dommerbordet. Et nyt tiltag ved sommerstævnet som Vennerne ikke havde set komme var, at svømmeklubben måtte have en bod udenfor klublokalet. Der må være lavet en aftale med cafeen omkring dette – godt gået. Louise og Maria startede boden op, og Vennerne var bagved. Vi ser det som et tiltag, der er kommet for at blive.

  I 2019 kunne Bruno ikke være løbsansvarlig ved Glostrup Parkstafet, men opgaven blev løst ved hjælp fra de helt store svømmere fra GSK samt gode folk fra hovedbestyrelsen og Vennerne. Parkstafetten i 2019 blev en stor succes, så den er kommet tilbage til GSK regi.

  Lørdag den 31. august løb Christiansborg Rundt af stablen. Vennerne var på allerede fra torsdag eftermiddag. Kran-Frede og jeg startede her med 2 stk. 40 fods containere og 2 stk. Manitue, og så var vi i gang. Hjælpere fra andre svømmeklubber og en del fra Roskilde Fondens bag stage var der også, og så gik det løs. Telte op, borde, bænke blev monteret. Hu- hej hvor det gik. Forplejningen fra cafeen i Den Sorte Diamant var helt i top. Vi nåede langt torsdag, så vi aftalte først at mødes kl. 7.00 om fredagen. Frede og jeg kom med kranvogn med stillads m.m. som bliver brugt til tøjopbevaring for de deltagende svømmere, mens de er i vandet. I løbet af fredagen kom flere fra Vennerne, som havde mulighed for det. Familien Ottosen kom også. Uden dem ville Vennerne være på den, for de store ”drenge” kan få noget fra hænderne, og de har erfaring i de opgaver, som de er med til at løse. Stævnet gik over al forventning. Der var mere end 4.000 svømmere, så dette medfører også mange tilskuere. Helt fantastisk.

  Tak til familien Ottosen, til familien Didriksen og til familien Kaae. Håber også vi ser jer i 2020.

  Årets juletræsfest foregik den 23. november 2019 i Musisk Sal. Arrangementet kørte lige efter bogen. Igen i 2019 havde vi bestilt alt hos Nemlig.Com. Det er nemt – alt bliver leveret fredag eftermiddag. Borde og stole sættes op, træet hentes, så alt er klart til lørdag, hvor vi mødes kl. 10.00 for at dække bordene, færdigpynte træet og fordele æbleskiver til dem, der har mulighed for at forvarme dem hjemme. Kl. 14.00 mødes vi så igen for at være klar til festen starter. Det var en dejlig juletræsfest med mange trænernisser. Julespillemor spillede så englene sang – så julemanden var tilfreds. Efterfølgende var der hurtig oprydning, og så var den lørdag brugt. Det var en dejlig dag for os alle. I 2020 skal vi have bestilt hallen så tidligt som muligt, da det er blevet en besværlig proces at bestille Musisk Sal. 

  Der skal lyde en stor tak til de nye medlemmer af Vennerne, som hjalp på dagen. Det blev en fantastisk dag med hurtig oprydning m.m. 

  Som noget af det sidste i 2019 var der lige et adventsstævne den 1. december. Vennerne skulle klare morgenmad til officials og holdledere. Dele vand og hygge ud rundt om bassinet – og minsandten om ikke julemanden også kiggede forbi her. 

  Alt i alt har det været et dejligt Venne-år. Håber alle er med på et nyt i 2020. 

  Sidst men ikke mindst skal der lyde en tak til dem som hjalp os på Vestervangskolen og i Fritidscentret med at få endnu et svømme-år til at gå. 

  Kommentar til beretningen: Der blev givet stor ros til formanden for det arbejde, han udfører i Vennerne som bindeled til GSK’s bestyrelse og i forhold andre samarbejdspartnere f.eks. ved Christiansborg Rundt. 

  Beretningen blev herefter godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse.

  Kasserer Bruno redegjorde for regnskabet. Fremhævede, at der er sat rekord i at yde tilskud til svømmere. Det ses som et positivt tegn på, at Vennerne er blevet mere synlige i svømme- regi. Det er meget fint, at den nystartede salgsbod allerede giver overskud. Den største indtægt, som Vennerne har, stammer fra Christiansborg Rundt.

  Herefter blev regnskabet godkendt.

  Budget 2020 blev også fremlagt og taget til efterretning.

 2. Fastsættelse af kontingent for 2020. Fortsætter med at være kr. 100,00 pr. husstand.

  Blev godkendt.

 3. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for 2 år:

  Hanne Didriksen – villig til genvalg – blev genvalgt. Karsten Nørskov Jensen – villig til genvalg – blev genvalgt. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen: 

  Louise Rosenkrantz – blev valgt. Martin Rosenkrantz – blev valgt Tine Pleidrup Johansen – blev valgt. 

  Herudover består bestyrelsen af: Bruno Kaae. Jan Larsen.

 1. Valg af suppleant for 1 år:

  Torben Nielsen – villig til genvalg – blev valgt. Som yderligere suppleant foreslår bestyrelsen:

  Martin Egholm - blev valgt.

 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

  Revisorer på valg er:
  Kai Didriksen – villig til genvalg – blev genvalgt. Michael Langkilde – villig til genvalg – blev genvalgt. Revisorsuppleant på valg er:
  Elise Brevald – ønsker ikke genvalg.
  Som ny revisorsuppleant foreslår bestyrelsen: Rikke Skov Grell - blev valgt.

 3. Eventuelt.

  Bestyrelsen er enig om, at det er dejligt, at der er kommet nye medlemmer til. Dejligt at de nye har børn, der svømmer. De kender trænerne fra basinkanten samt har kendskab til de andre svømmeforældre. Tak for at I har lyst til at være med i Vennerne.

  En stor tak til alle fremmødte til generalforsamlingen.